You are here: Home > Mobile > iPhone & iPad > Entertainment > Sennik

Sennik for iPhone & iPad on Entertainment 1.5

Sennik is an apps for Entertainment on iPhone & iPad, by Leszek Podzimski. ? Sennik to program zawieraj?cy interpretacj? snów. Posiada wbudowan? baz? z ponad 2800+ symbolami i s?owami kluczowymi.

Publisher:
Leszek Podzimski
Language:
Version:
1.5
Run on OS:
Multiple OS
License:
Commercial
Price:
$0.99
File type:
Unknow
File size:
Unknown
Updated on:
May 4, 2013
Reviews:
Check Reviews
Rating:
Softmenu rating: 6/10

Sennik 1.5 Reviews - by Softmenu Mobile Editor

Sennik is an app for iPhone & iPad. With the latest version of Sennik, you can have your mobile worked better.

Driver Description - by Publisher

Apps description is given by Leszek Podzimski - the apps publisher/developer, and it is made no changes by softmenu.

Apps Full Description see below:

? Sennik to program zawieraj?cy interpretacj? snów. Posiada wbudowan? baz? z ponad 2800+ symbolami i s?owami kluczowymi. Je?li chcesz zinterpretowa? swój sen, poniewa? rzadko kiedy pami?tamy o czym ?nili?my, zaraz po przebudzeniu po?ó? si? wygodnie w ?ó?ku i odpr??. Spróbuj sobie przypomnie? tre?? snu i sprawd? poszczególne symbole w Senniku. Dok?adna interpretacja musi by? powi?zana z twoj? ogóln? sytuacj?.

? Zapisz swój sen w Dzienniku i sprawd?, czy jego znaczenie mia?o odzwierciedlenie w rzeczywistym ?yciu. Przy ka?dym ?nie w Dzienniku znajdziesz oznaczenie fazy ksi??yca w chwili gdy Ci si? ?ni?. Dzi?ki temu mo?esz sprawdzi? jaki wp?yw ma ksi??yc na Twój sen.

? Dzi?ki programowi mo?esz jednym gestem podzieli? si? swoim snem i jego interpretacj? z przyjació?mi. Wy?lij tre?? mailem lub na portal spo?eczno?ciowy. Spróbuj razem z przyjació?mi omówi? co czeka ci? w przysz?o?ci.

? Dodatkowo program podaje informacj? o imieninach, godzinach wschodu, górowania i zachodu s?ońca oraz aktualn? faz? ksi??yca.

? Ju? w staro?ytnej Mezopotamii i Egipcie w?adcy i kap?ani próbowali interpretowa? znaczenie snów. Wed?ug Biblii najpopularniejszym t?umaczem snów by? Józef, który wyja?ni? sen o krowach t?ustych i chudych, a tak?e sen o k?osach (Rdz 41,25-31). Tanutamon swój sen o dwóch w??ach zinterpretowa? jako zdobycie w przysz?o?ci panowania nad Górnym i Dolnym Egiptem. Najbardziej znanym badaczem snów by? jednak Zygmunt Freud, którego roli w rozwoju psychologii i psychiatrii nie trzeba nikomu wyja?nia?.

? Program do wy?wietlenia hase? nie wymaga dost?pu do internetu wi?c oszcz?dza transfer!

? Mo?esz pomóc w rozwoju programu. Je?li znasz interpretacj? snu którego nie ma w programie, wy?lij j? do autora.

===

Sennik is a polish Dream dictionary.

Supported Operating System:

Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad.Requires iOS 3.0 or later

Running requirements

Need not extra requirement except the OS environments mentioned above.

Limitations

Please check the license above, if this is a freeware, it will be no limitation, else it may have the days or times limitation, please read the specifications attached with the download file carefully.

Tested virus free - Sennik has been tested to be a safe driver on May 4, 2013.

Mobile Apps Searches Related to Sennik

Bookmark or share this page to your friends

copy softmenu.org bookmark
copy softmenu.org bookmark
copy softmenu.org bookmark

Sennik Related Apps for Mobile

No Related Articles

Latest Apps Topic